WCF-Cattery-Registration 6172-2014

Varezhka S beregov Nevy

female, tortoiseshell spotted

varejka1

varejka2

varejka3